Miloš Řezník

Prof. dr hab. Miloš Řezník (ur. 1970 w Rychnovie nad Kněžnou, Czechy) od 2014 roku jest dyrektorem Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, a jednocześnie od 2009 r. profesorem europejskiej historii regionalnej na Uniwersytecie w Chemnitz (Saksonia, Niemcy).

Studiował historię na Uniwersytecie Karola w Pradze, gdzie w 1999 r. obronił również rozprawę doktorską na temat patriotyzmu regionalnego i lokalnego w Prusach Królewskich w XVIII wieku. Habilitował się w 2007 r. na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu, zajmując się zagadnieniem przemian elit i tożsamości zbiorowych w kontekście polskich powstań w latach 1794–1864. Pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej (1995–1996) jako radca ds. Polski oraz stosunków polsko-czeskich. Następnie pracował w Seminarium Historii Powszechnej i Porównawczej Uniwersytetu Karola w Pradze (1998-2001), Zakładzie Historii Uniwersytetu w Libercu (1999-2001), w Centrum Historii i Kultury Europy Środkowo-Wschodniej (GWZO) w Lipsku (2001-2002) oraz w latach 2002-2009 jako „Juniorprofessor” na Uniwersytecie w Chemnitz.

Od 2007 r. jest członkiem, a od 2009 r. przewodniczącym czeskiej części Czesko-Niemieckiej Komisji Historyków, a od 2016 r. członkiem Niemiecko-Ukraińskiej Komisji Historyków. Od 2017 roku jest również prezesem Towarzystwa Naukowego im. Jabłonowskich (Societas Jablonoviana) w Lipsku.

Jako historyk zajmuje się historią Europy Środkowo-Wschodniej (zwłaszcza historią Polski, Czech, Litwy, Austrii i Saksonii) od czasów nowożytnych do współczesności. Główne obszary badań: ruchy narodowe, regionalizm, przemiany elit, kultura i funkcjonalność historii, tożsamości zbiorowe, romantyzm. Jego główne prace (poza wspomnianą rozprawą i habilitacją) poświęcone są historii Galicji, monarchii habsburskiej i porównawczej historii regionalnej. Problematyką kaszubską zajmuje się od lat 90. Od 2007 roku jest członkiem Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku, a od 2015 roku Komisji Kaszubskiej Stacji Gdańskiej PAU.

Pełni funkcje społeczne jako członek rad naukowych lub nadzorczych różnych instytucji (Akademia Nauk Republiki Czeskiej w Pradze, Collegium Bohemicum Ujście nad Łabą, Instytut Historii i Etnologii Saksońskiej Drezno, Fundacja Lessera Jena i inne) i czasopism (m.in. “Acta Cassubiana”, “Rocznik Gdański”, “Studia Wilanowskie”, “Archeion”, “Slovanský přehled”, “Journal of Modern European History”) oraz jako członek towarzystw naukowych (Rada Naukowa im. Herdera w Marburgu, Pruska Komisja Historyczna, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe).

Żona Lenka Řezníková – historyk, literaturoznawca i filolog klasyczny, pracuje w Instytucie Filozofii Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Pradze.

Miloš Řezník