Uwagi redakcyjne wykaz skrótów

arch. – archiwum
artyst. – artystyczny
bibliogr. – bibliografia
CD – compact disc (płyta kompaktowa)
dod. – dodatek
druk. – drukowany
dyr. – dyrektor, dyrekcja
dyryg. – dyrygent, dyrygentura
dysk. – dyskografia
ed. – edycja
edyt. – edytorski
etnogr. – etnograficzny
fonogr. – fonografia, fonograficzny
gimn. – gimnazjum
instr. – instrument
kasz. – kaszubski
komp. – kompozycja, kompozytor
ks. – ksiądz, książę
lit. – literatura
łac. – łaciński
niem. – niemiecki
ogpol. – ogólnopolski
opubl. – opublikowany
oryg. – oryginalny
pd. – południowy
pedag. – pedagogiczny
pn. – północny
pol. – polski
pom. – pomorski
pow. – powiat, powiatowy
reż. – reżyser, reżyseria
sł. – słowa
społ. – społeczny
stow. – stowarzyszenie
stylist. – stylistyczny
supl. – suplement
tow. – towarzystwo, towarzysz
uniw. – uniwersytet
ur. – urodzony
utw. – utwór
wok. – wokalny
współcz. – współczesny
wydz. – wydział
z. – zeszyt
z d. – z domu

APS – Akademia Pomorska w Słupsku
AZFM – Akcja Zbierania Folkloru Muzycznego
BGPAN – Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
BGUG – Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
CEN – Centrum Edukacji Nauczycieli
FZFPP – Festiwal Zespołów Folklorystycznych Polski Północnej
GTN – Gdańskie Towarzystwo Naukowe
IB – Instytut Bałtycki
IS PAN – Instytut Sztuki PAN
K! – korporacja
KC PZPR – Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
KOSP – Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego
KOŚ – Kaszubski Okręg Śpiewaczy
KP PZPR – Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
KPE – Kaszubski Park Etnograficzny (Wdzydze)
KSM – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
KUL – Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy
KULub. – Katolicki Uniwersytet Lubelski
KW PZPR – Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
MbDzP – Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej
MFF – Międzynarodowy Festiwal Folkloru
MHE – Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach
MHN – Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie
MKiDN – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
MKiSz – Ministerstwo Kultury i Sztuki
MKK – Muzeum Kaszubskie w Kartuzach
MKPE – Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach
MON – Ministerstwo Obrony Narodowej
MPiMKP – Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
MRN – Miejska Rada Narodowa
MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MwL – MuzeumLęborku
MWoj. – Marynarka Wojenna
MZK – Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
MZO – Ministerstwo Ziem Odzyskanych
MZP – Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana CeynowyPucku
NCK – Nadbałtyckie Centrum Kultury
NLN – niemiecka lista narodowościowa
NRL – Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu
NSP – Narodowy Spis Powszechny
PAL – Polska Akademia Literatury
PAN – Polska Akademia Nauk
PAU – Polska Akademia Umiejętności
PG – Politechnika Gdańska
PIS – Państwowy Instytut Sztuki
PN – Polskie Nagrania
PNRL – Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej
POiFB – Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka
POM – Pomorski Okręg Śpiewaczy
PPRN – Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
PR – Polskie Radio
PRiTV – Polskie Radio i Telewizja
PSM – Państwowa Szkoła Muzyczna
PŚSM – Państwowa Średnia Szkoła Muzyczna
PTL – Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
PTM – Polskie Towarzystwo Muzyczne
PWM – Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie
PWRN – Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
PWSM – Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna
PZChiO – Polski Związek Chórów i Orkiestr
PZWS – Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
PZZ – Polski Związek Zachodni
SCG – Schola Cantorum Gedanensis
SMP – Stowarzyszenie Marynistów Polskich (wydawnictwo w Warszawie)
TBHRN – Towarzystwo Badania Historii Ruchu Niepodległościowego na Pomorzu
TCL – Towarzystwo Czytelni Ludowych
TLiA – Teatr Lalki i Aktora
TMChiO – Towarzystwo Miłośników Chojnic i Okolicy
TNT – Towarzystwo Naukowe w Toruniu
TPN – Towarzystwo Pomocy Naukowej dla Młodzieży Prus Zachodnich w Chełmnie
TRZZ – Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich
TVP – Telewizja Polska
UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
UG – Uniwersytet Gdański
UIiPWG – Urząd Informacji i Propagandy Województwa Gdańskiego
UJ – Uniwersytet Jagielloński
UTSK – Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
UWG – Urząd Wojewódzki w Gdańsku
UWP – Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu
WDTL – Wojewódzki Dom Twórczości Ludowej w Gdańsku
WK FJN – Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu
WMG – Wolne Miasto Gdańsk
WOK – Wojewódzki Ośrodek Kultury w Gdańsku
WRN – Wojewódzka Rada Narodowa
WSD – Wyższe Seminarium Duchowne
WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna
WUKPPiW – Wojewódzki Urząd Kontroli Publikacji Prasy i Widowisk
WZD – Walny Zjazd Delegatów ZKP
ZAiKS – Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych
ZFP – Związek Filomatów Pomorskich
ZG ZKP – Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
ZK – Zrzeszenie Kaszubskie
ZKPZrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
ZOKZ – Związek Obrony Kresów Zachodnich
ZPiT – Zespół Pieśni i Tańca
ZPS – Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” w Łubianie
ZPwN – Związek Polaków w Niemczech
ZSO – Zespół Szkół Ogólnokształcących

AC – „Acta Cassubiana
AJK – Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich
BB – Blaszany bębenek
BPK – Biblioteka Pisarzy Kaszubskich
BZKP – „Biuletyn Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
EM PWM – Encyklopedia Muzyczna PWM
KZGZKP – „Komunikaty Prezydium Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
MVKV – „Mitteilungen des Vereins für kaschubische Volkskunde”
MwM – „Marynistyka w muzyce”
PAE – Polski Atlas Etnograficzny
PP – „Panorama Powiatu”
PSB – Polski Słownik Biograficzny
PSLud – „Polska Sztuka Ludowa”
SBPN – Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego
SFPol – Słownik folkloru polskiego
SGK – Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej
Zapiski TNT – „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu”
ZG – „Ziemia Gdańska
ZK – „Zrzesz Kaszëbskô
ŻM – „Życie Muzyczne”
ŻŚ – „Życie Śpiewacze”

→ – odsyłacz do hasła głównego
† ? – data śmierci nieznana
? – brak danych

art. – artykuł
cyt. – cytowany
egz. – egzemplarz
i in. – i inni
k. – karta
mps – maszynopis
oprac. – opracowanie
pw. – pod wezwaniem
por. – porównaj
r. – rok
rec. – recenzja
red. – redakcja
rps – rękopis
s. – strona
św. – święty
t. – tom
tłum. – tłumaczenie
w. – wiek
wyb. – wybór
wyd. – wydanie, wydawca
zob. – zobacz