WiMPB we Gduńskù

Wòjewódzkô i Miastowô Pùblicznô Biblioteka m. Josepha Conrada-Kòrzeniowsczégò we Gduńskù je przédną pùbliczną ksążnicą pòmòrsczégò wòjewództwa i nôwikszą institucją kùlturë we Gduńskù. Je financowónô przez samòrząd pòmòrsczégò wòjewództwa i miasto Gduńsk. Swòjã sedzbã mô w bùdinkù kòl Rekòwégò Targù 5/6 we Gduńskù.

Zôczątczi biblioteczi to łżëkwiat 1945 r., czedë do Gduńska wrócył Marión Pelczar, przedwòjnowi Przédny Sekretéra Towarzëstwa Drëchów Nôùczi i Kùńsztu w Wòlnym Miesce Gduńskù. Òstôł òn wnenczas direktorã Miastowi Biblioteczi. W 1955 r. bëła resztrukturizacjô gduńsczégò bibliotekarstwa, na skùtk jaczi pòwstałë Wòjewódzkô i Miastowô Pùblicznô Biblioteka a téż Gduńskô Biblioteka Pòlsczi Akademie Nôùków. Dwadzesce lat pózni ta pierszô dostała pòzwã Wòjewódzczi Pùbliczny Biblioteczi, a ji patronã òstôł Joseph-Conrad Kòrzeniowsczi. W 2003 r. zôs wrócëlë do nazwë Wòjewódzkô i Miastowô Pùblicznô Biblioteka.

Westrzód nôwôżniészich zadaniów biblioteczi je zbiéranié, òbrôbianié i ùprzëstãpniwanié zbiorów w 30 filiach (wedle stojiznë na 2022 r.). Midzë nima są nowòczasné môle, jak Biblioteka Manhattan, wiôldżé dzélnicowé filie – Òliwskô Biblioteka, Biblioteka Pilotów, Biblioteka Chełm, Biblioteka Radnicowô, Biblioteka Żabiónka, a téż môłé, np. Biblioteka pòd Żółwiã, Biblioteka Lawendowô abò Filiô Gduńskô. Òkróm tegò institucjô trzimô meritoriczny dozér nad sécą samòrządowëch pùblicznëch biblioteków w pòmòrsczim wòjewództwie. Prowadzy téż edukacjowé, kùlturowé i wëdôwné dzejanié, nie zabiwającë ò pòmòrsczi regionalëznie. Òkòma zwëczajnëch bibliotecznëch filiów w WiMPB fùnksnérëje ùsadzony we wespółrobòce z ambasadą Zjednónëch Stanów we Warszawie American Corner i promùjący wiédzã ò Chinach Szanghajsczi Gabinet, a téż dzéle: Promòcje, Marketingù i Public Relations, Insztrukcjowò-Szkòleniowi, Regionalny, Òbrôbianiô Zbiorów, Gromadzeniô, Òrganizacje Miastowi Sécë, Infòrmaticzny, Sprôw Robòtników, Financowò-Ksãgòwi i Administracje.

Wiôldżé zaczekawienié bùdzy wespółtwòrzonô z Miastową Pùbliczną Biblioteką w Słëpskù Bałtycka Biblioteka Cyfrowa (Bôłtowô Cyfrowô Biblioteka).

Kòżdi czëtińc Wòjewódzczi i Miastowi Pùbliczny Biblioteczi we Gduńskù je miéwcą Metropòlitarny Kôrtë do Kùlturë. Dôwô òna przëstãp do zbiorów i zniżënczi òb czas kòrzistaniô z bédënkù partnerów Kôrtë, m.jin. môlowëch institucjów kùlturë (mùzeów, teatrów, galeriów kùńsztu), ksãgarniów, kawniców i kinów.