Redakcjowé wskôzë

arch. – archiwùm
artist. – artisticzny
bibliogr. – bibliografiô
CD – compact disc (kómpaktowô plata)
dod. – dodôwk
drëk. – drëkòwóny
dir. – direktór, direkcjô
dirig. – dirigent, dirigentura
disk. – diskògrafiô
dzysdn. – dzysdniowi
ed. – edicjô
edit. – editorsczi
etnogr. – etnograficzny
fònogr. – fònografiô, fònograficzny
gimn. – gimnazjum
instr. – instrument
kasz. – kaszëbsczi
kómp. – kómpòzycjô, kómpòzytór
ks. – ksądz, ksążã
lët. – lëteratura
łac. – łacyńsczi
niem. – niemiecczi
nord. – nordowi
ògpòl. – òglowòpòlsczi
òpubl. – òpublikòwóny
òrig. – òriginalny
pedag. – pedagògiczny
pòl. – pòlsczi
pòm. – pòmòrsczi
pòw. – pòwiôt, pòwiatowi
pł. – pôłniowi
reż. – reżiséra, reżiseriô
sł. – słowa
spòl. – spòlëznowi
stow. – stowôra
supl. – suplement
sztilist. – sztilisticzny
tow. – towarzëstwò
ùniw. – ùniwersytet
ùr. – ùrodzony
wëdz. – wëdzél
wòk. – wòkalny
z. – zesziwk
z d. – z dodomù

AZMF – Akcjô Zbiéraniô Mùzycznégò Fòlkloru
BI – Bôłtowi Institut
CES – Centrum Edukacje Szkólnëch
CK PZRP – Centralny Kòmitet Pòlsczi Zjednóny Robòtniczi Partie
FFKNP – Festiwal Fòlklorowëch Karnów Nordowi Pòlsczi
GBPAN – Gduńskô Biblioteka Pòlsczi Akademie Nôùków
GNT – Gduńsczé Nôùkòwé Towarzëstwò
GP – Gduńskô Pòlitechnika
GÙ – Gduńsczi Ùniwersytet
HEM – Historiczno-Etnograficzné Mùzeùm w Chònicach
IK PAN – Institut Kùńsztu PAN
JÙ – Jagelońsczi Ùniwersytet
K! – kòrpòracjô
KEP – Kaszëbsczi Etnograficzny Park (Wdzydze)
KLÙ – Kaszëbsczi Lëdowi Ùniwersytet we Wieżëcë
KLub.Ù – Katolëcczi Lubelsczi Ùniwersytet
KMK – Kaszëbsczé Mùzeùm w Kartuzach
KPZ – Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié
KSiT – Karno Spiéwë i Tuńca
KSM – Katolëckô Stowôra Młodzëznë
KSÒ – Kaszëbsczi Spiéwny Òkrąg
KSPÒ – Kùratorium Szkòłowégò Pòmòrsczégò Òkrãgù
KZ – Kaszëbsczé Zrzeszenié
MBSiA – Minysterstwo Bënowëch Sprôw i Administracje
MdPDz – Minysterstwò dôwny Prësczi Dzélnicë
MFF – Midzënôrodny Festiwal Fòlkloru
MKEP – Mùzeùm – Kaszëbsczi Etnograficzny Park m. Tédorë i Izydora Gùlgòwsczich we Wdzydzach
MKiK – Minysterstwò Kulturë i Kùńsztu
MKiNS – Minysterstwò Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë
MKPPiM – Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie
MNH – Mùzeùm Nôrodnégò Himnu w Bãdominie
MNÒ – Minysterstwò Nôrodny Òbronë
MNR – Miastowô Nôrodnô Radzëzna
MÒZ – Minysterstwò Òdzwëskónëch Zemiów
MPZ – Mùzeùm Pùcczi Zemi m. Floriana Cenôwë w Pùckù
MwL – Mùzeùm w Lãbòrgù
NCK – Nadbôłtowé Centrum Kùlturë
NNL – niemieckô nôrodnô lësta
NPS – Nôrodny Pòwszechny Spisënk
NTT – Nôùkòwé Towarzëstwò w Torniu
ÒZ KPZ – Òglowi Zarząd Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô
ÒZD – Òglowi Zjôzd Delegatów KPZ
PAL – Pòlskô Akademiô Lëteraturë
PAN – Pòlskô Akademiô Nôùków
PAS – Pòmòrskô Akademiô w Słëpskù
PAÙ – Pòlskô Akademiô Ùmiejãtnosców
PBGÙ – Przédnô Biblioteka Gduńsczégò Ùniwersytetu
PIK – Państwòwi Institut Kùńsztu
PK PZRP – Pòwiatowi Kòmitet Pòlsczi Zjednóny Robòtniczi Partie
PLR – Przédnô Lëdowô Radzëzna w Pòznaniu
PLT – Pòlsczé Lëdoznajôrsczé Towarzëstwò
PMT – Pòlsczé Mùzyczné Towarzëstwò
PMW – Pòlskô Mùzycznô Wëdôwizna w Krakòwie
PN – Pòlsczé Nagrania
PÒiBF – Państwòwô Òpera i Bôłtowô Filharmóniô
PPLR – Pòdkòmisariat Przédny Lëdowi Radzëznë
PPNR – Prezydium Pòwiatowi Nôrodny Radzëznë
PR – Pòlsczé Radio
PRiTV – Pòlsczé Radio i Telewizjô
PSM – Państwòwô Mùzycznô Szkòła
PSMS – Państwòwô Strzédnô Mùzycznô Szkòła
PSÒ – Pòmòrsczi Spiéwny Òkrąg
PWMS – Państwòwô Wëższô Mùzycznô Szkòła
PWNR – Prezydium Wòjewódzczi Nôrodny Radzëznë
PZChiO – Pòlskô Zrzesz Chùrów i Òrkestrów
PZSW – Państwòwé Zakładë Szkòłowëch Wëdôwiznów
PZZ – Pòlskô Zôpadnô Zrzesz
SCG – Schola Cantorum Gedanensis
SPM – Stowôra Pòlsczich Marinistów (wëdôwizna we Warszawie)
TBHSR – Towarzëstwò Badérowaniô Historie Samòstójnotowi Rësznotë na Pòmòrzim
TLC – Towarzëstwò Lëdowëch Czëtniców
TLChiÒ – Towarzëstwò Lubòtników Chòniców i Òkòlégò
TNP – Towarzëstwò Nôùkòwi Pòmòcë dlô Młodzëznë Zôpadnëch Prësów w Chełmnie
TPiA – Teater Pùpczi i Aktora
TRZZ – Towarzëstwò Rozwiju Zôpadnëch Zemiów
TVP –Telewizjô Pòlskô
ÙAM – Ùniwersytet m. Adama Mickewicza w Pòznaniu
ÙIiPGW – Ùrząd Infòrmacje i Propagandë Gduńsczégò Wòjewództwa
ÙSKT – Ùkrajińsczé Spòlëznowò-Kùlturalné Towarzëstwò
WDLÙ – Wòjewódzczi Dodóm Lëdowégò Ùtwórstwa we Gduńskù
WDS – Wëższé Dëchòwné Seminarium
WK FJN – Wòjewódzczi Kòmitet Frontu Jednotë Nôrodu
WK PZRP – Wòjewódzczi Kòmitet Pòlsczi Zjednóny Robòtniczi Partie
WMG – Wòlné Miasto Gduńsk
WNR – Wòjewódzkô Nôrodnô Radzëzna
Wòj.M – Wòjnowô Marinarka
WÒK – Wòjewódzczi Òstrzódk Kùlturë we Gduńskù
WÒS – Wespòlëzna Òglowòsztôłcącëch Szkòłów
WPS – Wëższô Pedagògicznô Szkòła
WPÙ – Wòjewódzczi Pòmòrsczi Ùrząd w Torniu
WÙG – Wòjewódzczi Ùrząd we Gduńskù
WÙKPPiW – Wòjewódzczi Ùrząd Kòntrolë Pùblikacje Prasë i Widzawiszczów
ZAiBK – Zrzesz Aùtorów i Binowëch Kómpòzytorów
ZKM – Zôpadnokaszëbsczé Mùzeùm w Bëtowie
ZÒZP – Zrzesz Òbronë Zôpadnégò Przëgrańczô
ZPF – Zrzesz Pòmòrsczich Filomatów
ZPwN – Zrzesz Pòlôchów w Niemcach
ZSP – Zakładë Stołowi Pòrcelanë „Lubiana” w Łubianie

AC – „Acta Cassubiana”
AJK – Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich
BB – Blaszany bębenek
BKP – Biblioteka Kaszëbsczich Pisarzów
BZKP – „Biuletyn Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”
EM PWM – Encyklopedia Muzyczna PWM
KZGZKP – „Komunikaty Prezydium Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”
MVKV – „Mitteilungen des Vereins für kaschubische Volkskunde”
MwM – „Marynistyka w muzyce”
PBS – Pòlsczi Biograficzny Słowôrz
PEA – Pòlsczi Etnograficzny Atlas
PP – „Panorama Powiatu”
PSLud – „Polska Sztuka Ludowa”
SBPN – Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego
SFPol – Słownik folkloru polskiego
SGK – Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej
Zapisënczi NT – „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu”
ZG – „Ziemia Gdańska”
ZK – „Zrzesz Kaszëbskô”
ŻM – „Życie Muzyczne”
ŻŚ – „Życie Śpiewacze”

→ – òdsélôcz do przédnégò zéwiszcza
† ? – data smiercë nie je znónô
? – felëje pòdôwków

art. – artikel
cyt. – cytowóny
egz. – egzemplôrz
i jin. – i jinszi
k. – kôrta
mps – maszinopis
òbr. – òbrobienié
pw. – pòd wezwanim
przër. – przërównôj
r. – rok
rec. – recenzjô
red. – redakcjô
rps – rãkòpis
s. – strona
sw. – swiãti
t. – tom
tłóm. – tłómaczenié
w. – wiek
wëb. – wëbór
wëd. – wëdanié, wëdôwca