Danuta Stanulewicz

Danuta Stanulewicz – dr hab., zatrudniona w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego (w Zakładzie Glottodydaktyki i Przetwarzania Języka Naturalnego). Autorka i współautorka publikacji z zakresu językoznawstwa i glottodydaktyki, m.in. monografii On Classifying Postpositions (2006), Colour, Culture and Language: Blue in Polish (2009), Polskie i rosyjskie słownictwo barw. Asocjacje i znaczenia (współaut. Ewa Komorowska, 2018), Słoneczna, przepiękna, niesamowita… Chorwacja w artykułach polskich serwisów turystycznych. Wybrane zagadnienia leksykalne i pragmatyczne (współaut. Konrad Radomyski i Ewa Komorowska, 2022). Redaktor naczelna czasopisma „Beyond Philology” (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego) i serii „Gdańsk Studies in Language” (Peter Lang, Berlin), współred. serii „Barwa w Języku, Literaturze i Kulturze” (Volumina.pl, Szczecin).

Główne zainteresowania badawcze: semantyka (słownictwo barw w kaszubszczyźnie i innych językach, metafory, relacje przestrzenne), pragmatyka (akty mowy), socjolingwistyka (sytuacja języka kaszubskiego), językoznawstwo korpusowe (tworzenie i wykorzystanie korpusów w badaniach m.in. znaczenia) oraz nauczanie języków (m.in. motywacja, TIK).

Autorka książeczek dla dzieci wydanych po kaszubsku: Balbina z IV B (przekł. Bożena Ugowska, 2015) i Zelony pùjk (2019).

Anna Kwaśniewska