Daniel Kalinowski

Daniel Kalinowski – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk humanistycznych. Zatrudniony od 1996 r. na polonistyce Akademii Pomorskiej w Słupsku. Doktoryzował się z zakresu polskiej aforystyki literackiej XIX wieku. Habilitację uzyskał na podstawie rozprawy o polskiej recepcji twórczości Franza Kafki.

W słupskiej uczelni wypromował kilkudziesięciu licencjatów i magistrów oraz kilku doktorów literaturoznawstwa. W strukturach Akademii Pomorskiej pełnił funkcje: kierownika Zakładu Antropologii Literatury i Badań Kaszubsko-Pomorskich w Instytucie Polonistyki, prodziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego, kierownika Studiów Trzeciego Stopnia, dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej oraz obecnie dyrektora Szkoły Doktorskiej.

Redaktor tematyczny czasopisma naukowego „Acta Cassubiana”, „Naszego Pomorza” oraz redaktor naczelny „Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego”. Członek Rad Programowych Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Wykonawca zadań badawczych w projektach Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Członek Komisji Nauki o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, Komisji Kaszubskiej Polskiej Akademii Umiejętności, The Society for the Study of the Multi-Ethnic Literatures of the World oraz Rady Języka Kaszubskiego. Członek Zarządu Instytutu Kaszubskiego.

Zainteresowania naukowe: literatura, dramaturgia i teatr kaszubskojęzyczny, kultura buddyjska w tradycji polskiej, motywy żydowskie w literaturze polskiej, polska recepcja twórczości Franza Kafki. Autor książek: Określanie horyzontu. Studia o polskiej aforystyce literackiej XIX wieku; Światy Franza Kafki. Sekwencja polska; Raptularz kaszubski; Żydzi polscy i pomorscy. Studia o ludziach i literaturze; Sylwa kaszubskie; Pasaże kaszubskie; Cztery Szlachetne Prawdy. Motywy buddyjskie w literaturze polskiej do czasów pozytywizmu; Teatr kaszubski. Fenomen. Formy. Środowisko oraz we współautorstwie z Adelą Kuik-Kalinowską: Od Smętka do Stolema. Wokół literatury Kaszub; Trzy Skarby. Motywy buddyjskie w Polsce; Literatura kaszubska. Rekonesans. Współredaktor serii wydawniczej „Wielkie Pomorze” z tomami: Tożsamość i wielokulturowość; Kultura i sztuka; Wierzenia i religie; Społeczności i narody, Wojna i pokój oraz Gryfici i ich dziedzictwo. Redaktor serii wydawniczej o sacrum w literaturze: Sacrum sekularne; Sacrum w doświadczeniu kobiet; Pogranicza sacrum w medium literatury oraz Sacro-pop. Redaktor wielu zbiorowych prac monograficznych, m.in.: Droga na Wschód. Polskie inspiracje orientalne; Twórczość Franza Kafki. Tożsamość kulturowa i literacka; Po żydowsku. Tradycje judaistyczne w literaturze i kulturze; Lech Bądkowski. Literatura i wartości; Szalom Asz. Polskie i żydowskie konteksty twórczości; Franciszek Fenikowski. Kaszuby na nowo opisane; Edukacja kaszubska. Tradycje, aktualność, perspektywy, [współred. A. Kuik-Kalinowska]; Aleksander Labuda. Życie. Literatura. Mit; Geografia wyobrażona regionu; Tłumaczenia z kaszubskiego. Osoby, techniki i perspektywy; Świat dramatów Szaloma Asza; Kulturowe projekcje Słowian w tradycji polskiej; Szalom Asz dialogiczny; Pasieka wyobraźni. O twórczości Józefa Chełmowskiego [współred. T. Siemiński]; Òd „Skôrbu” do „Stegnë”. 150 lat czasopiśmiennictwa kaszubskiego; Emigracja kaszubska. Zjawisko. Ludzie. Ośrodki; Kaszëbskô smara. Oficyny wydawnicze Kaszub.

Daniel Kalinowski