Cezary Obracht-Prondzyński

Prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (ur. w 1966 r. w Bytowie) pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie jest kierownikiem Zakładu Antropologii Społecznej, a w latach 2005-2012 był dyrektorem tegoż Instytutu. Od 2017 jest również kierownikiem Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG. Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał w 2012 roku.

Jest historykiem, socjologiem i antropologiem. Jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie problematyki Kaszub i Pomorza, a ponadto uczestnictwa w kulturze, mniejszości narodowych i etnicznych, kulturowych problemów współczesności, polityki regionalnej, współczesnego społeczeństwa polskiego. Jest autorem lub współautorem ponad 30 książek, redaktorem lub współredaktorem ponad 20, autorem kilkuset artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych.

Jest członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności oraz pełni funkcję kierownika Stacji PAU w Gdańsku i przewodniczącego Komisji Kaszubskiej działającej przy Stacji. Jest przewodniczącym Komitetu Socjologii PAN (lata 2020-2023), a ponadto współzałożycielem i obecnie prezesem Instytutu Kaszubskiego. Jest członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Jest animatorem kultury, przewodniczącym Pomorskiej Rady Kultury oraz członkiem kilku organizacji społecznych, w tym przede wszystkim Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Pełni społecznie funkcje w radach muzealnych (Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Muzeum Gdańska), w Radzie Programowej Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, Kolegium Historyczno-Programowym Europejskiego Centrum SolidarnościGdańsku, Radzie Naukowej Biblioteki Elbląskiej, Radzie Fundacji „Kaszubski Uniwersytet Ludowy”. Uczestniczy w pracach Rady Programowej Fundacji „Wspólnota Gdańska”, Rady Naukowej ds. regionalizmu przy Radzie Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP.

W latach 1995-2000 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Pomerania”, a obecnie jest członkiem rad naukowych kilku czasopism.

W 1995 otrzymał nagrodę Fundacji „POLCUL” za pracę społeczną i kulturalną na Pomorzu, a w 2004 Nagrodę i Medal im Zygmunta Glogera. Jest laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im Jana Heweliusza za rok 2017 w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

Żona Jolanta pracuje w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie, a córka Hanna jest doktorem nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka i pracuje na Uniwersytecie Gdańskim.

Cezary Obracht-Prondzyński